Premium

Gemeente Noordwijk honoreert bezwaren tegen verbouwing monumentale bollenschuur voor huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente Noordwijk honoreert bezwaren tegen verbouwing monumentale bollenschuur voor huisvesting arbeidsmigranten
De monumentale bollenschuur in Noordwijkerhout.
© Foto Leidsch Dagblad
Noordwijkerhout

De huisvesting van arbeidsmigranten in een monumentale bollenschuur aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout gaat niet door. Het college van burgemeester en wethouders heeft op advies van de commissie bezwaarschriften de omgevingsvergunning voor dat plan ingetrokken.

De eigenaar wilde de bollenschuur opdelen in compartimenten. In de studio’s zou zo plek worden gecreëerd voor de langdurige huisvesting van maximaal 96 arbeidsmigranten. Vorig jaar mei gaf de gemeente de benodigde omgevingsvergunning daarvoor af. Twintig omwonenden en belanghebbenden maakten vervolgens bezwaar. Naast het feit dat zij op inhoudelijke gronden uiteindelijk het gelijk aan hun zijde kregen, was vooral een procedurele misser die van doorslaggevende aard was.

Communicatie

Op het vlak van de communicatie zijn namelijk cruciale fouten gemaakt. Omwonenden gaven aan op geen enkele wijze te zijn betrokken bij het initiatief. Zij verklaarden de afgifte van de omgevingsvergunning uit de krant te hebben vernomen. Dat terwijl zij, met zoveel buitenlandse werknemers op een plek geconcentreerd, een toename van de geluidsoverlast en verstoring van de openbare orde verwachten. Niet alleen het woongenot zou daardoor afnemen, maar ook de waarde van de woningen.

Maar wat vooral tot de intrekking van de vergunning heeft geleid, is dat bij de beoordeling van de aanvraag er specifiek een communicatieplan op tafel had moeten liggen. Zo’n document moet huisregels bevatten voor de toekomstige bewoners en een lijst van contactpersonen met wie omwonenden contact kunnen opnemen als dingen niet goed lopen. Dat plan was er aanvankelijk helemaal niet. ,,Hoewel een communicatieplan wel achteraf is ingediend, is het niet meegenomen in de aanvraag, en dus ook niet bij het nemen van het primaire besluit, zoals verplicht is. Om deze reden had de aanvraag niet verleend mogen worden’’, oordeelde de commissie bezwaarschriften in zijn advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Aanvankelijk stelde het gemeentebestuur dat het ontbreken van het communicatieplan geen gevolgen zou hebben voor de rechtmatigheid van het besluit. Maar nadat de commissie bezwaarschriften het college wees op een bindende regel uit de Algemene wet bestuursrecht is de vergunning alsnog ingetrokken. ,,Het vergaren van de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen dient namelijk plaats te vinden voordat een besluit wordt genomen’’, stelt het college nu.

Aantasting

Naast het ontbreken van een communicatieplan waren er nog andere kritiekpunten. Zo gaven de bezwaarmakers aan te vrezen voor aantasting van de cultuurhistorische waarde van de monumentale bollenschuur, waarbij de Regionale Collectie Bollenschuren vaststelde dat het pand in Noordwijkerhout ’de enige in zijn soort is’. In de vergunningaanvraag was bovendien geen inventarisatie van de architectonisch waarden opgenomen, laat staan dat er sprake was van een plan om die te behouden. En dat is wel gebruikelijk bij een gemeentelijk monument, stelde de commissie bezwaarschriften.

Ook is niet onderzocht of de huisvesting van arbeidsmigranten leidt tot geluidsoverlast voor de omgeving en is er onvoldoende gekeken naar de verkeersveiligheid bij uitgang van het terrein en de parkeermogelijkheden. ,,Mocht een hernieuwde aanvraag omgevingsvergunning aan de orde zijn, dan dienen in de aanvraag en de beoordeling daarvan al deze punten aan de orde te komen’’, aldus het college van burgemeester en wethouders.